in ,

Aby žádný jazyk nebyl cizí

Proč se učit cizí jazyk

Ne nadarmo se říká: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Řeč je prostředkem naší komunikace a neovládat alespoň jeden cizí jazyk znamená vytvářet si bariéru nejen mezi sebou a okolním světem, ale i v získání zajímavé práce či dobrého postavení ve společnosti.

Jestliže opravdu chcete své dítě co nejlépe vybavit do života, začněte ho učit již od malička.

Kdy je čas začít

Naučit se cizí řeč jde v každém věku. Pravda však je, že pokud chceme jazyk ovládat co nejlépe, je třeba začít s výukou záhy. Věk však není jediné rozhodující kritérium. Na začátku byste se měla zamyslet se nad tím, zda již dítko uspokojivě ovládá svůj mateřský jazyk, jestli má dostatečnou slovní zásobu a zvládá správnou výslovnost. Pro kontrolu se pokuste zodpovědět na následující otázky. Umí vyjádřit svoje potřeby? Umí se dorozumět? Pokud jste alespoň jednou zaváhala nebo má-li dítě logopedickou vadu, raději výuku odložte. Dítě by primárně mělo umět hovořit svým rodným jazykem.

Na druhou stranu dítě v batolecím věku dokáže skvěle absorbovat slovní zásobu, a navíc doslova prahne po tom, naučit se něco nového. Když nebudete děti do učení nutit, mají stoprocentně velkou šanci na úspěch!

Školka hrou

S první výukou jazyka se děti poměrně často setkávají již v mateřské škole. Zpravidla se jedná o anglický jazyk, který je nejrozšířenější cizí řečí. Existují však i anglické třídy s celodenní výukou. O děti se zde starají rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. Školky jako takové jsou zaměřeny na předškolní vzdělávání, takže i výuka jazyka probíhá naprosto přirozeně formou hry, která je dětem velmi příjemná. Děti při ní získají pevné základy spontánním způsobem. Často si ani samy neuvědomují, že se vlastně učí cizí jazyk. Neopomíjí se ani individuální přístup, který je zvláště u dětí v tomto věku velmi důležitý.

Výuka by měla být vedena hravým stylem za použití říkanek, písniček a her, při kterých si děti osvojují řeč přirozeným způsobem. K tomu se využívají hračky, obrázkové knížky, didaktické hry a často také počítače. Pro udržení pozornosti dítěte je vhodné střídat aktivní a pasivní činnosti – poslech a učení písniček vystřídat pohybem, soutěže a hry je dobré vystřídat například malováním či prací s knížkou. Další nespornou výhodou oproti klasickým školkám je počet dětí na jednoho učitele. K menšímu množství žáků se dá přistupovat mnohem osobněji.

S první výukou jazyka se děti poměrně často setkávají již v mateřské škole

Proč se učit cizí jazyk?

 • Znalost cizího jazyka otevírá bránu k rozličným kulturám a pomáhá dítěti pochopit mentalitu ostatních národů.
 • Dítě je prokazatelně napřed ve výuce ve srovnání s požadavky na střední a vysoké škole.
 • Děti lépe naslouchají a citlivěji reagují na jazykové projevy.
 • Bilingvismus má pozitivní vliv na intelektuální vývoj a zvyšuje mentální rozvoj dítěte.
 • Znalost dalšího jazyka pomáhá lépe porozumět rodnému jazyku.
 • Znalost cizího jazyka má vliv na výběr pracovních příležitostí do budoucna.

Rozšířená výuka jazyků na základních školách

Dítě běžně přijde do styku s cizím jazykem na základní škole, a to ve čtvrté třídě. Menší podíl dětí, jejichž rodiče mají větší zájem na jejich znalostech cizího jazyka, využívá nepovinné výuky, která je možná ihned od první třídy. Je-li vaše dítě jazykově nadané, může navštěvovat základní školu s rozšířeným vyučováním jazyků. Můžete si vybrat z několika jazykových variant od angličtiny přes francouzštinu až po němčinu. Tyto jsou považovány za nejrozšířenější. O výuku se zde opět starají kvalifikovaní učitelé nebo rodilí mluvčí. Používají se osvědčené metody a pomůcky, jako učebnice, pracovní sešity apod.

Výuka je zaměřena především na mluvený a psaný projev. Zapsat se do podobné školy mají možnost i děti, které se s cizím jazykem doposud nesetkaly. U zkoušek se převážně testují schopnosti dětí, a ne jejich znalosti. Některé školy začínají již od první třídy, jiné také od třetí. V šesté třídě se přidává ještě další výběrový jazyk. Cílem výuky v těchto školách je vzbudit v dítěti zájem o cizí jazyk a vytvořit si k němu pozitivní vztah. Samozřejmostí jazykových škol je pořádání jazykových soutěží a výměnných zájezdů, např. do Velké Británie, Francie či Německa apod. Některé školy jsou dokonce registrovány jako zkoušková centra pro mezinárodní zkoušky pro mladé studenty (S.T.Y.L.E.), které jsou uznávány po celém světě.

Výhody výuky v raném věku

 • spontánnost dítěte, které následně nemá zábrany zkoušet cizí jazyk a nebojí se chybovat před ostatními
 • ovládá lépe výslovnost a intonaci
 • má dobrou paměť na nová slova
 • není omezováno samo sebou, takže když nezná slovo, snaží se věc vysvětlit jinými slovy, na rozdíl od dospělého, který marně pátrá v paměti a nakonec přestane mluvit
 • učí se myslet v cizím jazyce

Jazykové kurzy

Nabídky jazykových školek začínají již na věkové hranici čtyř let dítěte. Za doprovodu rodičů je možné začít dítě učit i od dvou let. Na takovém kurzu je kladen důraz i na výuku rodičů. Jde například o podporu dítěte v rozvoji jazyka v domácím prostředí. Rodiče současně pomáhají učiteli se zvládáním dětí a poskytují svým potomkům pocit bezpečí a jistoty. Kromě skupinových kurzů existují i kurzy individuální.

Výuku by měl vést rodilý mluvčí, aby dítě nezískalo chybné návyky, které by později muselo obtížně odbourávat. Nejlépe se osvědčuje výuka přímou metodou. Děti se učí odposlechem, význam slov chápou z konkrétní situace, z děje, který právě probíhá. Teprve postupně se naučí skládat věty a správně vyslovovat.

Motivace na prvním místě

Možností, jak se naučit cizí jazyk, je mnoho. Důležité je však získání motivace dítěte k samotné výuce jazyka. Rozdíl mezi dítětem, které se učí s chutí, a dítětem, které není motivováno, je značný. Učitelé ve škole jsou často omezováni objemem učiva a na motivační hry nezbývá čas. Učení hrou je zábavné a pro dítě jedinou možnou cestou, jak se s jazykem seznámit. Naučit se cizí řeč je nekonečný proces. Zpříjemněte tedy svým dětem alespoň jeho začátek.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře